Klubbens-love

LOVE FOR HØRBY BÅDELAUG § 1. 


Foreningens navn er Hørby Bådelaug. 
Hjemstedskommune er Holbæk. 

§ 2. 


Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlads gennem undervisning m.v. og i det hele taget varetage medlemmernes fælles interesser. 

§ 3. 


Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og bestemmelser samt tilsluttet Isefjordskredsen. 

§ 4. 


Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, der skriftligt fremsætter begæring herom. 

For umyndige er det nødvendigt, at indmeldelse sker med skriftlig godkendelse fra forældre eller værge. 

§ 5. 
 

Ethvert nyt medlem får meddelelse om, at vedkommende er optaget og får et eksemplar af Bådelaugets love og havnereglement tilsendt. Gyldig kvittering for indbetalt kontingent gælder samtidig som medlemskort. 

§ 6. 


Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 

Kontingentet opkræves helårligt og skal være betalt senest 30. april. Pensionister, efterlønsmodtagere, studerende, samt ægtefælle eller samlever til et medlem, betaler halvt kontingent. Der fastsættes særligt kontingent for medlemmer under 18 år. 

§ 7. 


Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til Bådelauget med mindst 14 dages varsel, og at den pågældende ikke er i restance. 
Medlemmet har krav på bekræftelse. 
  

§ 8. 


Når et medlem er i kontingentrestance ud over 14 dage, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. 
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til Bådelauget. 

Overtræder et medlem forsætligt og groft Bådelaugets love eller reglement, tilsidesætter bestyrelsens henstillinger eller bevidst modarbejder Bådelaugets interesser, kan en énstemmig bestyrelse give den pågældende karantæne, eventuelt indstille medlemmet til eksklusion. 
Karantæne kan dog længst vare til næstfølgende generalforsamling, hvor spørgsmålet om eksklusion skal finde sted. 
Eksklusion finder sted, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, som er til stede, stemmer derfor. 

Det pågældende medlem skal have underretning ved anbefalet brev med mindst tre ugers varsel om, at spørgsmålet om hans eksklusion vil blive behandlet på generalforsamlingen. 

Der skal gives den pågældende lejlighed til at ytre sig om eksklusionen på generalforsamlingen. 

§ 9. 


Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle Bådelaugets anliggender. 

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst tre ugers skriftlig varsel. 

Sammen med dagsorden udsendes det reviderede regnskab. 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, der har været medlem i de seneste tre måneder før generalforsamlingen. 

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 
  

§ 10. 


Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg til bestyrelsen. 
7. Valg til to bestyrelsessuppleanter 
8. Valg af kritisk revisor samt revisorsuppleant. 
9. Beretning fra udvalg og valg til disse. 
10. Eventuelt. 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog par. 8, 15 og 16. 

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning om personer foregå skriftligt, hvis et medlem begærer dette, lige som alle afstemninger om eksklusion skal være skriftlige. 

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Formand er på valg i ulige år, kasserer er på valg i lige år. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen 

Konstitueringen opslås på opslagstavlen. 

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, således at 2 bestyrelsesmedlemmer og kassereren afgår det ene år og 3 medlemmer og formanden det andet år. 

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 

Bestyrelsessuppleanter samt revisorerne vælges for 2 år, 1 hvert lige år og 1 hvert ulige år. Revisorsuppleant vælges hvert andet år. 

I tilfælde af hele bestyrelsens afgang vælges 2 medlemmer og kassereren medlemmer for 1 år og 3 medlemmer og formand for 2 år. 


Genvalg kan finde sted. 

Valgbar er ethvert stemmeberettiget medlem, der er fremmødt eller skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg. 

Ingen kan vælges mod sin vilje. 

§ 11. 


Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med begrundet angivelse af forhandlingsemne. 

I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelse ske senest en måned efter begæringen. 

§ 12. 


Den daglige ledelse af Bådelauget varetages af bestyrelsen. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen antager lønnet medhjælp i fornødent omfang. 

Alle banktransaktioner skal godkendes af kassereren og formanden i forening, alternativt af kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer sekundært 4 bestyrelsesmedlemmer i foreningen tegner bådelauget.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 

For ethvert bestyrelsesmøde udformes et beslutningsreferat. Dette referat offentliggøres snarest efter bestyrelsesmødet. 


§ 13. 


Bådelaugets regnskabsår er kalenderåret. 

Bestyrelsen skal inden den 31. januar afgive driftsregnskab og status pr. 31. december til revisorerne. 

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. 

Driftsregnskab og status bekendtgøres på generalforsamlingen. 

  

§ 14. 


Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede, således at det reviderede regnskab kan udsendes med dagsorden i henhold til § 9. 

Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. 

Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger. 

§ 15. 


Forandringer af lovene kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/4 af medlemmerne er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. 

Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget er dette vedtaget uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. 

Forandring af havnereglement kan ske på enhver generalforsamling ved almindeligt flertal. 

§ 16. 


Bestemmelse om Bådelaugets opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af Bådelaugets stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 3/4 majoritet uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. 

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens eventuelle formue, herunder fast ejendom og løsøre, ungdomsarbejdet på Tuse Næs, dog således at bestemmelserne i § 11 i Overenskomst om benyttelse af Hørby Lystbådehavn af 5.februar 1986 respekteres.

 

§ 17. 


Opstår der mellem medlemmer tvistigheder vedrørende Bådelauget, som ikke kan bilægges i mindelighed, skal sagen indbringes for bestyrelsen. 
Dennes afgørelse må følges eller parten (parterne) udtræde af Bådelauget. 


§ 18. 


I tilfælde, der ikke falder ind under disse love, samt i tvivlspørgsmål vedrørende lovenes og havnereglementets fortolkning, er bestyrelsen bemyndiget til at handle efter bedste skøn. Revideret og godkendt på den stiftende generalforsamling den 3. marts 1978. 

Enkelte ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling maj 1986 samt generalforsamlingerne februar 1989, februar 1995 og februar 2001 og  25. marts 2012 og 30. marts 2014

Nærværende love er vedtaget på generalforsamlingen 31. marts 2019

 

Hørby Bådelaug den 9. april 2019

 

Klubben Love Version 2019